Belastingadviseur Zaandam

Belastingadvies

Zoekt u een belastingadviseur in Zaandam? Bij Hoenderdos Accountants & Raadgevers kunt u natuurlijk ook terecht voor uw belastingadvies. Ton Glas is Fiscaal Jurist oftewel belastingadviseur bij Hoenderdos. Ton heeft jaren bij de belastingdienst gewerkt en heeft uiteindelijk de keus gemaakt om als partner bij Hoenderdos te gaan werken. Hij heeft MKB en DGA als specialisatie en is uiteraard erkent belastingadviseur. Hoenderdos biedt u een totaal pakket aan dienstverlening voor zowel de grote als de kleine beslissingen. Hier hoort natuurlijk ook uw belastingaangifte en een gedegen belastingadvies bij. Belastingaangifte doen wij alleen voor bedrijven.

Erkent Belastingadviseur

Belastingadviseur is een vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zich belastingadviseur mag noemen. Voor uw thuissituatie is dat misschien niet echt een probleem, maar voor u als bedrijf kan een verkeerd advies grote gevolgen hebben. Daarom is het fijn om te weten dat Ton Glas Erkent Belastingadviseur is. Om erkent belastingadviseur te zijn moet de adviseur jaarlijks zijn studiepunten halen door op de hoogte te blijven en te studeren. Goed om te weten dat uw belasting in goede handen is.

Als belastingadviseur in Zaandam bieden we onze diensten aan in Zaanstreek-Waterland en een stukje Amsterdam. Hoenderdos bied een compleet pakket voor u als ondernemer, waaronder accountancy, belastingadvies en personeel- en loon administratie. Wij maken graag kennis met u vanuit onze vestiging aan de Zaan in Zaandam.

Rentevoordeel personeelslening wordt geschrapt

Een werknemer kan bij zijn werkgever een personeelslening aangaan ten behoeve van de eigen woning. De lening wordt dan gebruikt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Dit komt veel voor bij bankmedewerkers maar ook bij werknemers die niet bij een bank werken. Het aardige van deze personeelslening is dat het rentepercentage lager is dan voor een willekeurige derde die de rente marktconform berekend krijgt. In de huidige werkkostenregeling wordt dit rentevoordeel niet belast. Dit rentevoordeel valt namelijk onder de zgn. nihilwaardering. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wijziging dat dit rentevoordeel per 1 januari 2016 belast wordt – als loon – bij de werknemer zelf. Het momenteel onbelaste rentevoordeel wordt dus uit de werkkostenregeling weggenomen. Indien de Eerste Kamer hiermee ook instemt, is dit voordeel vanaf volgend jaar dus belast bij de werknemer. De verwachting is dat hiermee wordt ingestemd.

Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst gaat op termijn helemaal over op elektronische communicatie. Iedere burger krijgt een eigen met DigiD beveiligde berichtenbox waarin brieven, aanslagen en beschikkingen terecht komen. Burgers kunnen veel belastingzaken eenvoudig zelf digitaal regelen.

Vanuit de Tweede Kamer en de ouderenbonden zijn zorgen geuit over hen die niet beschikken over een computer of er niet mee kunnen werken. De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de gevolgen voor kwetsbare groepen. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst de service verlenende organisaties zowel financieel als met raad en daad gaat ondersteunen. Vanaf december 2015 worden reclamespotjes uitgezonden.

De Belastingdienst opent een speciaal telefoonnummer waar alle burgers met hun vragen over de digitale communicatie terecht kunnen. Het is ook mogelijk om via DigiD iemand te machtigen om de zaken digitaal te behartigen. Voor hen die echt niet in staat zijn om hun zaken digitaal te (laten) regelen wordt een maatwerkoplossing gezocht. Uitstel van invoering wordt niet overwogen.

De digitalisering wordt geleidelijk ingevoerd. De meldingen over voortzetting van toeslagen in een volgend jaar zijn het eerst aan de beurt om digitaal te worden verstuurd.

Autobrief II is verschenen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden.
De nieuwe Autobrief schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst.
Uiteraard is het nog maar een voorstel voor een stelsel dat robuust is en toekomstvast. Bovendien dient het op termijn een ordentelijk stelsel te zijn. Dus er kan nog alles in wijzigen. Enkele opvallende ideeën:
1. Het algemene bijtellingspercentage gaat per 2017 van 25% terug naar 22%
2. Vanaf 2019 zijn er nog twee percentages: 4% en 22%
3. Nul-emissievoertuigen blijven fiscaal gestimuleerd worden
4. Nul-emissievoertuigen hebben een bijtelling van 4% (vanaf 2016) bij een cataloguswaarde tot € 50.000. Het deel boven de € 50.000 gaat tegen 22% in de bijtelling.
5. Plug-in hybride auto’s worden minder fiscaal gestimuleerd
6. De BPM wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd

Wat blijft er van mijn personeelsfeest/-uitjes onbelast onder de Werkkostenregeling (WKR)?

De Belastingdienst heeft in maart een serie vragen en antwoorden over de toepassing van de werkkostenregeling gepubliceerd. Hiermee maakte de Belastingdienst een einde aan de – door zichzelf eerder dit jaar veroorzaakte – stroom van geruchten dat het personeelsfeest in 2015 voor een groot deel belastingvrij zou zijn. Uit de vragen en de antwoorden blijkt dat het standpunt een stuk genuanceerder en strenger is dan uit de geruchten was af te leiden. B

ij een personeelsevenement dat buiten het bedrijf wordt gehouden kijkt de Belastingdienst naar het programma. Gaat het om alleen een feest, een reis of een concertbezoek dan ontbreekt een zakelijk karakter. Alle kosten moeten tegen de factuurwaarde inclusief btw tot het loon van de werknemer worden gerekend. Denk aan consumpties, diner, lopend buffet, reiskosten en entertainment. De werkgever kan de kosten ook onderbrengen in de vrije ruimte van maximaal 1,2% van de loonsom.

Als het feestje op het bedrijf plaatsvindt, dan zijn alleen het entertainment en de verstrekte maaltijd belast. Voor elke maaltijd moet € 3,20 bij het loon van de werknemer worden geteld. De werkgever kan er ook voor kiezen om het totaalbedrag in de vrije ruimte onder te brengen. Dit geldt ook voor de kosten van entertainment.

Bij externe activiteiten die bestaan uit een combinatie van festiviteiten en zakelijke elementen zoals een studie- of een teambuildingsdag moet de werkgever volgens de Belastingdienst het totale programma verdelen in belaste en onbelaste elementen. De kosten van het zakelijke gedeelte, inclusief de reis- en verblijfkosten, zijn belastingvrij. De kosten van de ontspannende activiteiten, inclusief de verteringen, zijn belast loon. De werkgever kan deze kosten desgewenst in de vrije ruimte opnemen. Uiteraard beoordeelt de Belastingdienst de gekozen verdeling kritisch.

VAR wordt “Beschikking geen loonheffingen” (BGL)

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 22 september het wetsvoorstel van de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen. Opdrachtgevers en zzp’ers worden dan beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Met deze wet wordt de Beschikking geen loonheffing (BGL) ingevoerd. De BGL dient ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Bij de VAR vraagt een zzp’er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beschouwd als loon. Indien de opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om loonbelasting en premie volksverzekeringen op de vergoeding in te houden en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de vergoeding te betalen. Verder kan door die vrijwaring de Belastingdienst niet handhaven bij de opdrachtgever in het geval er sprake is van een onjuiste VAR. Dat kan hij alleen bij de zzp’er. Met de nieuwe wet wordt deze handhavingsbeperking weggenomen.
De BGL vervangt de vier verschillende VAR’s die er op dit moment bestaan. Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. De webmodule biedt een oordeel over de inhoudingsplicht aan de hand van vragen die gebaseerd zijn op de jurisprudentie. Direct na het invullen van de vragenlijst wordt duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. De opdrachtgever moet vervolgens, na controle, beslissen of de BGL daadwerkelijk wordt aangevraagd. Zo wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de kwalificatie van de te verrichten werkzaamheden en de afgifte van de beschikking.
Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht. In de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt om de BGL alvast af te geven als de wet in het Staatsblad is gepubliceerd maar nog niet in werking is getreden. In de tweede plaats wordt de geldigheidsduur van de VAR die betrekking heeft op het kalenderjaar 2014 verlengd. Omdat de wet op een nader te bepalen tijdstip in werking treedt, kunnen in het kalenderjaar 2015 zowel de VAR als de BGL een gedeelte van het jaar geldig zijn.

 

(Bron: TaxLive / Ministerie van Financiën)

Ook Luxemburg akkoord met afschaffing bankgeheim

Luxemburg is akkoord met de afschaffing bankgeheim, op voorwaarde dat een vergelijkbare regeling gaat gelden voor  landen buiten de EU zoals Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino. Onderhandelingen met deze landen zijn in een vergevorderd stadium. Voor hen moet dus ook de EU-spaartegoedenrichtlijn gaan gelden. Om grensoverschrijdende belastingontduiking – dit is dus iets anders dan belastingontwijking (ontwijking is in beginsel volstrekt legitiem) – tegen te gaan, gaan alle EU-landen binnenkort gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen met het woonland. Op deze wijze gaat de EU in de pas lopen met de wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van belastinginformatie. De basis en de versnelling voor de invoering van deze regelgeving vindt zijn oorsprong bij de Amerikaanse regelgeving, afgekort Facta.

Controle-onderwerpen aangifte IB 2013

Jaarlijks maakt de Belastingdienst vooraf kenbaar wat de “speerpunten” zullen zijn bij het beoordelen van de ingediende aangiften inkomstenbelasting .

Bij de beoordeling van de aangiften IB 2013 krijgen met name de volgende aftrekposten verhoogde aandacht:

 • Hypotheekverhoging
 • Zorgkosten zoals dieetkosten en medicijnen
 • Giften
 • Persoonsgebonden budget
 • Gastouders
 • Vermogen in het buitenland   

Indien u één of meer van deze aftrekposten in uw aangifte toepast, kan het zijn dat u indertijd een vragenbrief ontvangt. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij onze fiscale medewerkers terecht met vragen.

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?

Nieuwsbericht 19 september 2013

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?


De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number).IBAN is een lang(er) rekeningnummer dan u gewend bent, dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. Dit is best even wennen. Voor bedrijven meer dan voor consumenten.
Na 1 februari 2014 zijn de huidige rekeningnummers niet meer te gebruiken, u zult dus voor die tijd de nodige maatregelen genomen moeten hebben.
Een en ander heeft consequenties voor de administratie van uw bedrijf. Bij incassoprocessen veranderen de termijnen voor een eenmalige incasso en de doorlopende machtigingen. Ook de Europese incassoregels wijzigen.
Uw softwarepakketten en facturatiesystemen zullen moeten worden aangepast
Uw nieuwe rekeningnummer moet op tijd op uw briefpapier of andere communicatiemiddelen vermeld staan.
Op de website www.overopIBAN.nl vind u de nodige informatie. Op diverse websites, zoals www.iban-converteren.nl of www.ibanbicservice.nl kunt u rekeningnummers omzetten en opzoeken.

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Nieuwsbericht 28 augustus 2013

 

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Als u aan personeel een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie.
 • U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door ons moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie.
  U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

  • de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
  • de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
  • gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
  • Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
  • een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
  • verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen
  • ontslag

 

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

Deze nieuwe voorbeeldafspraak kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst, of u kunt deze opvragen bij t.glas@hoenderdos.nl.

 

LET OP: deze voorbeeldovereenkomst ziet niet op gevallen waarin een “Verklaring geen privégebruik auto” is afgegeven