Balansschulden BTW

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart ‘Inning balansschulden BTW’. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen. Dit zal vooral uitgevoerd worden door middel van een boekenonderzoek. Hierbij wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar het betalingsverzuim en het niet voldoen aan de informatieverplichting. Vervolgens kunnen naar aanleiding van de bevindingen verzuim- en/of vergrijpboeten worden opgelegd. Bij balansschulden tot € 50.000 wordt in beginsel een verzuimboete van 10% opgelegd over het ten onrechte niet afgedragen bedrag aan BTW.

Is overgenomen parkeerkaartje met resterende tijd geldig?

Een automobilist die eerder bij zijn auto terug is dan de maximale tijd voor parkeren probeert zijn kaartje te verkopen tegen gereduceerde prijs of weg te geven. Recent besliste de Rechtbank Gelderland dat een overgenomen kaartje geen geldig parkeerkaartje is. Ook de minister van Binnenlandse Zaken is van oordeel dat de uitspraak van de rechter in overeenstemming is met de wet en dat hij geen aanleiding biedt om de wet- en regelgeving te veranderen. Immers het kaartje is slechts een betaalbewijs en kan niet gelijk gesteld worden met het voldoen van de verschuldigde parkeerbelasting. Juridisch wordt door de eigenaar van de auto de verschuldigde parkeerbelasting niet voldaan door andermans kaartje over te nemen of te krijgen. U kunt dus wel degelijk een parkeerboete krijgen als de parkeerwachter u betrapt.

Kostenvergoeding internet voor werkplek thuis: onbelast?

Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor internet thuis – op voorwaarde dat de internetaansluiting voor het werk noodzakelijk is – fiscaal onbelast vergoed worden.
Als een werknemer regelmatig vanuit huis werkt, wordt vrij snel aangenomen dat internetverbinding en telefoon noodzakelijk zijn. De internetverbinding moet wel daadwerkelijk gebruikt worden. De vergoeding voor deze kosten blijft buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Een vergoeding voor een vaste telefoon valt echter niet onder de vrijstelling.

Extra aandacht is er voor de situatie van internet, telefoon en televisie thuis bij de werknemer. Indien hiervoor één bedrag in rekening wordt gebracht door de provider, mag de werkgever dit niet volledig onbelast vergoeden. Het bedrag wat specifiek voor de internetverbinding geldt, moet nagevraagd worden en alleen dit bedrag is belastingvrij te vergoeden. Vergoedt de werkgever toch ook de overige kosten dan is dit loon voor de werknemer of komt dit bedrag in de vrije ruimte als aangewezen eindheffingsloon

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Vanaf 15 april 2015 kunnen wij als uw accountant de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2014 downloaden via onze eigen professionele software. Tot nu toe kon dat alleen maar met de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde programmatuur.

De Belastingdienst stelt de gegevens alleen ter beschikking als u ons daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na aanmelding van uw aangifte door de accountant stuurt de Belastingdienst u een brief met daarin een meldcode. Als u die code aan ons doorgeeft kunnen wij de gegevens die de Belastingdienst al in uw aangifte heeft ingevuld opvragen. Wilt u ons liever geen toestemming verlenen voor deze download, dan geeft u de code niet aan ons door. Wij kunnen dan niets downloaden.

Maaltijden in bedrijfskantine

Maaltijden die geserveerd worden in een bedrijfskantine hebben worden voor de loonbelasting genormeerd op een waarde van € 3,20. Dit normbedrag geldt voor een ontbijt, lunch en diner. De maaltijd wordt gebruikt in de bedrijfskantine of in soortgelijke ruimte waar het werk wordt gedaan.

Het bedrag van € 3,20, minus de eigen bijdrage, van de werknemers wordt aangemerkt als loon. Voor de werkkostenregeling kunt u dit verschil ook aanmerken als eindheffingsloon. Voordeel hiervan is dat u niet per medewerker hoeft te administreren. Als nadeel zou genoemd kunnen worden dat dit bedrag dan in de vrije ruimte terecht komt en deze vrije ruimte voor andere zaken (o.a. kerstpakketten, personeelsuitjes) beperkter wordt. De vereenvoudiging is wel, dat het totaal aantal maaltijden van alle werknemers bekend moet zijn. Dit aantal moet vermenigvuldigd worden met € 3,20. Van dit laatst berekende bedrag gaat dan weer de totale eigen bijdragen van alle werknemers af. Het saldo hiervan komt in de vrije ruimte terecht. Dit saldo mag niet negatief zijn.

Als een werknemer samen met een klant een maaltijd gebruikt in de bedrijfskantine, dan heeft deze maaltijd voor de medewerker een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ en is deze als gerichte vrijstelling niet belast en blijft ook deze buiten de vrije ruimte.

Andere maaltijden met een ‘meer dan bijkomstige zakelijk karakter’ zijn de maaltijden voor de werknemers tijdens koopavonden, overwerk, e.d. Ook bij een werkdag (o.a. in de horeca) van 13.00 – 23.00 uur kan de werknemer niet naar huis om te eten tussen 17.00 – 20.00 uur. Deze maaltijden zijn volledig onbelast. Hiervoor geldt geen normbedrag.

Regeling bedrijfsopvolging blijft in stand

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Schenk- en Erfbelasting blijft voorlopig in stand.
Staatsecretaris Wiebes wilde de in 2010 doorgevoerde versoepeling, waarbij de vrijstelling werd verhoogd van 75 procent naar 83 procent van het geschonken of vererfde ondernemingsvermogen terugdraaien. Door de staatssecretaris is in april in een brief aangegeven dat wordt bekeken of misschien volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst zou blijken dat in 70% van de gevallen de erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

Na zware kritiek uit onder andere het bedrijfsleven is het voorstel nu weer ingetrokken.

Bij schenking of vererving van een onderneming (of aanmerkelijk belangaandelen, of zogenaamde “TBS-panden”) blijft dus een drempelbedrag van € 1.045.611 (2014) geheel vrij en wordt van het meerdere 17% belast.
De onderneming moet wel minimaal 1 jaar bij de schenker of erflater in het bezit zijn geweest. De erfgenaam of verkrijger moet de onderneming in ieder geval nog vijf jaar voortzetten. Als er sprake is van aandelen, mogen die gedurende vijf jaar niet worden verkocht. Daarnaast mag de onderneming door de bv niet worden gestaakt.
De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet

Ook Luxemburg akkoord met afschaffing bankgeheim

Luxemburg is akkoord met de afschaffing bankgeheim, op voorwaarde dat een vergelijkbare regeling gaat gelden voor  landen buiten de EU zoals Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino. Onderhandelingen met deze landen zijn in een vergevorderd stadium. Voor hen moet dus ook de EU-spaartegoedenrichtlijn gaan gelden. Om grensoverschrijdende belastingontduiking – dit is dus iets anders dan belastingontwijking (ontwijking is in beginsel volstrekt legitiem) – tegen te gaan, gaan alle EU-landen binnenkort gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen met het woonland. Op deze wijze gaat de EU in de pas lopen met de wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van belastinginformatie. De basis en de versnelling voor de invoering van deze regelgeving vindt zijn oorsprong bij de Amerikaanse regelgeving, afgekort Facta.

Belastingrente op BTW- aanslagen of BTW-teruggaven.

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel of te weinig BTW op aangifte hebt afgedragen bent u verplicht om, zodra u dit weet, een suppletieaangifte, of een bezwaarschrift in te dienen.
Het indienen van een suppletie omzetbelasting is een vrijwillige correctie. Dit wil zeggen dat u een verzoek om correctie doet voordat de inspecteur van de Belastingdienst uw boeken heeft kunnen controleren of vermoedt dat u te weinig omzetbelasting heeft afgedragen.
In deze gevallen zal u te maken krijgen met belastingrente (tot 2013 was dit heffingsrente).

Belastingrente betalen

U bent belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarover te weinig BTW is afgedragen. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Belastingrente ontvangen

U ontvangt belastingrente als de Belastingdienst de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf vaststelt.De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De termijn van acht weken geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.
Bij rentevergoeding is er dus sprake van een “wachttijd” van drie maanden.

De belastingrente is hoger dan de heffingsrente die we kenden, de hoogte is nu afhankelijk van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten.

Momenteel bedraagt de belastingrente 3%.

Minister Dijsselbloem wil belastingstelsel herzien

Minister van Financiën Dijsselbloem vindt het tijd voor een herziening van het belastingstelsel. Daarbij zouden de lasten op arbeid omlaag kunnen om de werkgelegenheid te stimuleren.

Dijsselbloem kwam met zijn pleidooi voor een herzien belastingstelsel tijdens politiek café Piment in Doetinchem. Als arbeid minder belast wordt, moet er op andere terreinen geld binnengehaald worden. Dijsselbloem denkt daarbij aan heffingen op milieugebied en op vermogen.

De minister wees erop dat de vorige herziening van de belastingen alweer een tijd geleden is. Vorig jaar zinspeelde hij ook al op fiscale aanpassingen in een eerste reactie op het rapport van de commissie-Dijkhuizen over eenvoudiger belastingen. Het kabinet moet nog reageren op dit rapport, maar op zijn ministerie wordt al nagedacht over herziening van de belastingen, zei Dijsselbloem.

D66-leider Alexander Pechtold wil dinsdag in de Tweede Kamer opheldering van de minister van Financiën. Bij nieuwe onderhandelingen met het kabinet over de begroting van 2015 wil D66 de inkomstenbelasting met 1 miljard euro verlagen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum noemde het op Twitter “onbehoorlijk” dat Financiën nog moet reageren op de commissie-Dijkhuizen, maar nu al met deze “luchtballon” komt. “De grote vraag is natuurlijk: is het echt lastenverlichting of vooral verschuiving c.q. verdere nivellering.”

Dividenduitkering 2014 lager belast

Bent u (groot-)aandeelhouder in een besloten vennootschap (BV)? Dan kan het lonen om in 2014 een dividenduitkering te doen.

Over een dividenduitkering tot maximaal € 250.000 betaalt u dit jaar  22% inkomstenbelasting. Normaal is het tarief 25%. U kunt dus een voordeel behalen van maximaal € 7.500. Bent u gehuwd of hebt u een fiscaal partner, dan kunt u het voordeel verdubbelen tot € 15.000 door een dividend van € 500.000 uit te keren en daarvan  € 250.000 toe te rekenen aan uw partner.

Voordat een dividenduitkering kan worden gedaan, moet worden onderzocht of de BV over voldoende middelen beschikt om een uitkering te kunnen doen. Als in de BV een pensioenverplichting is opgenomen, dan moet ook worden bekeken of de BV nadat dividend is uitgekeerd nog in staat is om het toegezegde pensioen uit te keren. Is dat niet het geval, dan is het onverstandig om toch een uitkering te doen. U loopt dan het risico dat u ineens belasting moet betalen over de gehele waarde van het pensioen. Het tarief kan daarbij, doordat revisierente wordt berekend, oplopen tot 72%!
Als is gebleken dat een dividenduitkering zonder problemen kan plaatsvinden, moet de vergadering van aandeelhouders het besluit daartoe nemen en moet de BV op moment van uitkering aangifte dividendbelasting doen.