Archives for mei 2014

Regeling bedrijfsopvolging blijft in stand

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Schenk- en Erfbelasting blijft voorlopig in stand.
Staatsecretaris Wiebes wilde de in 2010 doorgevoerde versoepeling, waarbij de vrijstelling werd verhoogd van 75 procent naar 83 procent van het geschonken of vererfde ondernemingsvermogen terugdraaien. Door de staatssecretaris is in april in een brief aangegeven dat wordt bekeken of misschien volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst zou blijken dat in 70% van de gevallen de erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

Na zware kritiek uit onder andere het bedrijfsleven is het voorstel nu weer ingetrokken.

Bij schenking of vererving van een onderneming (of aanmerkelijk belangaandelen, of zogenaamde “TBS-panden”) blijft dus een drempelbedrag van € 1.045.611 (2014) geheel vrij en wordt van het meerdere 17% belast.
De onderneming moet wel minimaal 1 jaar bij de schenker of erflater in het bezit zijn geweest. De erfgenaam of verkrijger moet de onderneming in ieder geval nog vijf jaar voortzetten. Als er sprake is van aandelen, mogen die gedurende vijf jaar niet worden verkocht. Daarnaast mag de onderneming door de bv niet worden gestaakt.
De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet