Archives for 2014

VAR wordt “Beschikking geen loonheffingen” (BGL)

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 22 september het wetsvoorstel van de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen. Opdrachtgevers en zzp’ers worden dan beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Met deze wet wordt de Beschikking geen loonheffing (BGL) ingevoerd. De BGL dient ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Bij de VAR vraagt een zzp’er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beschouwd als loon. Indien de opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om loonbelasting en premie volksverzekeringen op de vergoeding in te houden en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de vergoeding te betalen. Verder kan door die vrijwaring de Belastingdienst niet handhaven bij de opdrachtgever in het geval er sprake is van een onjuiste VAR. Dat kan hij alleen bij de zzp’er. Met de nieuwe wet wordt deze handhavingsbeperking weggenomen.
De BGL vervangt de vier verschillende VAR’s die er op dit moment bestaan. Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. De webmodule biedt een oordeel over de inhoudingsplicht aan de hand van vragen die gebaseerd zijn op de jurisprudentie. Direct na het invullen van de vragenlijst wordt duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. De opdrachtgever moet vervolgens, na controle, beslissen of de BGL daadwerkelijk wordt aangevraagd. Zo wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de kwalificatie van de te verrichten werkzaamheden en de afgifte van de beschikking.
Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht. In de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt om de BGL alvast af te geven als de wet in het Staatsblad is gepubliceerd maar nog niet in werking is getreden. In de tweede plaats wordt de geldigheidsduur van de VAR die betrekking heeft op het kalenderjaar 2014 verlengd. Omdat de wet op een nader te bepalen tijdstip in werking treedt, kunnen in het kalenderjaar 2015 zowel de VAR als de BGL een gedeelte van het jaar geldig zijn.

 

(Bron: TaxLive / Ministerie van Financiën)

Regeling bedrijfsopvolging blijft in stand

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Schenk- en Erfbelasting blijft voorlopig in stand.
Staatsecretaris Wiebes wilde de in 2010 doorgevoerde versoepeling, waarbij de vrijstelling werd verhoogd van 75 procent naar 83 procent van het geschonken of vererfde ondernemingsvermogen terugdraaien. Door de staatssecretaris is in april in een brief aangegeven dat wordt bekeken of misschien volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst zou blijken dat in 70% van de gevallen de erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

Na zware kritiek uit onder andere het bedrijfsleven is het voorstel nu weer ingetrokken.

Bij schenking of vererving van een onderneming (of aanmerkelijk belangaandelen, of zogenaamde “TBS-panden”) blijft dus een drempelbedrag van € 1.045.611 (2014) geheel vrij en wordt van het meerdere 17% belast.
De onderneming moet wel minimaal 1 jaar bij de schenker of erflater in het bezit zijn geweest. De erfgenaam of verkrijger moet de onderneming in ieder geval nog vijf jaar voortzetten. Als er sprake is van aandelen, mogen die gedurende vijf jaar niet worden verkocht. Daarnaast mag de onderneming door de bv niet worden gestaakt.
De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet

Ook Luxemburg akkoord met afschaffing bankgeheim

Luxemburg is akkoord met de afschaffing bankgeheim, op voorwaarde dat een vergelijkbare regeling gaat gelden voor  landen buiten de EU zoals Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino. Onderhandelingen met deze landen zijn in een vergevorderd stadium. Voor hen moet dus ook de EU-spaartegoedenrichtlijn gaan gelden. Om grensoverschrijdende belastingontduiking – dit is dus iets anders dan belastingontwijking (ontwijking is in beginsel volstrekt legitiem) – tegen te gaan, gaan alle EU-landen binnenkort gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen met het woonland. Op deze wijze gaat de EU in de pas lopen met de wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van belastinginformatie. De basis en de versnelling voor de invoering van deze regelgeving vindt zijn oorsprong bij de Amerikaanse regelgeving, afgekort Facta.

Belastingrente op BTW- aanslagen of BTW-teruggaven.

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel of te weinig BTW op aangifte hebt afgedragen bent u verplicht om, zodra u dit weet, een suppletieaangifte, of een bezwaarschrift in te dienen.
Het indienen van een suppletie omzetbelasting is een vrijwillige correctie. Dit wil zeggen dat u een verzoek om correctie doet voordat de inspecteur van de Belastingdienst uw boeken heeft kunnen controleren of vermoedt dat u te weinig omzetbelasting heeft afgedragen.
In deze gevallen zal u te maken krijgen met belastingrente (tot 2013 was dit heffingsrente).

Belastingrente betalen

U bent belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarover te weinig BTW is afgedragen. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Belastingrente ontvangen

U ontvangt belastingrente als de Belastingdienst de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf vaststelt.De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De termijn van acht weken geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.
Bij rentevergoeding is er dus sprake van een “wachttijd” van drie maanden.

De belastingrente is hoger dan de heffingsrente die we kenden, de hoogte is nu afhankelijk van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten.

Momenteel bedraagt de belastingrente 3%.

Controle-onderwerpen aangifte IB 2013

Jaarlijks maakt de Belastingdienst vooraf kenbaar wat de “speerpunten” zullen zijn bij het beoordelen van de ingediende aangiften inkomstenbelasting .

Bij de beoordeling van de aangiften IB 2013 krijgen met name de volgende aftrekposten verhoogde aandacht:

  • Hypotheekverhoging
  • Zorgkosten zoals dieetkosten en medicijnen
  • Giften
  • Persoonsgebonden budget
  • Gastouders
  • Vermogen in het buitenland   

Indien u één of meer van deze aftrekposten in uw aangifte toepast, kan het zijn dat u indertijd een vragenbrief ontvangt. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij onze fiscale medewerkers terecht met vragen.

Minister Dijsselbloem wil belastingstelsel herzien

Minister van Financiën Dijsselbloem vindt het tijd voor een herziening van het belastingstelsel. Daarbij zouden de lasten op arbeid omlaag kunnen om de werkgelegenheid te stimuleren.

Dijsselbloem kwam met zijn pleidooi voor een herzien belastingstelsel tijdens politiek café Piment in Doetinchem. Als arbeid minder belast wordt, moet er op andere terreinen geld binnengehaald worden. Dijsselbloem denkt daarbij aan heffingen op milieugebied en op vermogen.

De minister wees erop dat de vorige herziening van de belastingen alweer een tijd geleden is. Vorig jaar zinspeelde hij ook al op fiscale aanpassingen in een eerste reactie op het rapport van de commissie-Dijkhuizen over eenvoudiger belastingen. Het kabinet moet nog reageren op dit rapport, maar op zijn ministerie wordt al nagedacht over herziening van de belastingen, zei Dijsselbloem.

D66-leider Alexander Pechtold wil dinsdag in de Tweede Kamer opheldering van de minister van Financiën. Bij nieuwe onderhandelingen met het kabinet over de begroting van 2015 wil D66 de inkomstenbelasting met 1 miljard euro verlagen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum noemde het op Twitter “onbehoorlijk” dat Financiën nog moet reageren op de commissie-Dijkhuizen, maar nu al met deze “luchtballon” komt. “De grote vraag is natuurlijk: is het echt lastenverlichting of vooral verschuiving c.q. verdere nivellering.”

Dividenduitkering 2014 lager belast

Bent u (groot-)aandeelhouder in een besloten vennootschap (BV)? Dan kan het lonen om in 2014 een dividenduitkering te doen.

Over een dividenduitkering tot maximaal € 250.000 betaalt u dit jaar  22% inkomstenbelasting. Normaal is het tarief 25%. U kunt dus een voordeel behalen van maximaal € 7.500. Bent u gehuwd of hebt u een fiscaal partner, dan kunt u het voordeel verdubbelen tot € 15.000 door een dividend van € 500.000 uit te keren en daarvan  € 250.000 toe te rekenen aan uw partner.

Voordat een dividenduitkering kan worden gedaan, moet worden onderzocht of de BV over voldoende middelen beschikt om een uitkering te kunnen doen. Als in de BV een pensioenverplichting is opgenomen, dan moet ook worden bekeken of de BV nadat dividend is uitgekeerd nog in staat is om het toegezegde pensioen uit te keren. Is dat niet het geval, dan is het onverstandig om toch een uitkering te doen. U loopt dan het risico dat u ineens belasting moet betalen over de gehele waarde van het pensioen. Het tarief kan daarbij, doordat revisierente wordt berekend, oplopen tot 72%!
Als is gebleken dat een dividenduitkering zonder problemen kan plaatsvinden, moet de vergadering van aandeelhouders het besluit daartoe nemen en moet de BV op moment van uitkering aangifte dividendbelasting doen.