Archives for september 2013

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?

Nieuwsbericht 19 september 2013

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?


De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number).IBAN is een lang(er) rekeningnummer dan u gewend bent, dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. Dit is best even wennen. Voor bedrijven meer dan voor consumenten.
Na 1 februari 2014 zijn de huidige rekeningnummers niet meer te gebruiken, u zult dus voor die tijd de nodige maatregelen genomen moeten hebben.
Een en ander heeft consequenties voor de administratie van uw bedrijf. Bij incassoprocessen veranderen de termijnen voor een eenmalige incasso en de doorlopende machtigingen. Ook de Europese incassoregels wijzigen.
Uw softwarepakketten en facturatiesystemen zullen moeten worden aangepast
Uw nieuwe rekeningnummer moet op tijd op uw briefpapier of andere communicatiemiddelen vermeld staan.
Op de website www.overopIBAN.nl vind u de nodige informatie. Op diverse websites, zoals www.iban-converteren.nl of www.ibanbicservice.nl kunt u rekeningnummers omzetten en opzoeken.

Belastingplan 2014

Nieuwsbericht 18 september 2013

 

Belastingplan 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat dit jaar uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2013.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Algemeen

 • De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 stijgt met € 99.
 • De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting voor een alleenverdiener aan een niet-verdienende partner, de “aanrechtsubsidie” wordt verder beperkt, met 5% per jaar.
 • Het maximum van de arbeidskorting gaat in 2014 met € 374 omhoog, oplopend tot € 836 in vier jaar. Maar de arbeidskorting wordt voor de hogere inkomens (meer dan 225% van het minimumloon) in drie jaar afgebouwd naar nul.
 • De belastingschijven worden niet aangepast aan de inflatie.
 • Het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 2014 met 0,5%-punt per jaar omlaag; ter compensatie wordt de derde schijf (42%-tarief) verlengd met enige honderden euro’s.
 • De belastingvrije schenking die verband houdt met de eigen woning van ouders aan kinderen gaat per 1 oktober 2013 omhoog naar € 100.000, de verhoging geldt tot 1 januari 2015. Ook wordt in die tijd de leeftijdsbegrenzing (leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen) losgelaten. Schenkingen ter aflossing van de restschuld vallen onder de faciliteit.
 • Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 per onderhandse akte plaatsvinden
 • De keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen wordt herzien.
 • Het verlaagde btw-tarief voor renovatie loopt op 1 maart 2014 af.

Ondernemers

 • De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de “subsidieregeling praktijkleren”.
 • Het budget van de RDA-regeling wordt teruggebracht, maar het percentage wordt verhoogd tot ongeveer 60%; de budgetten van de EIA, MIA en Vamil gekort. De drempelbedragen van de EIA, MIA en Vamil worden verhoogd tot € 2.500.
 • De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verruimd tot € 250.000, het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd naar 35%. Ook komt er de mogelijkheid voor een jaaraanvraag en komen er ruimere verrekeningsmogelijkheden.
 • Het percentage van de belastingrente wordt voor de Vpb vanaf 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%.
 • De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Bestaande stamrechten worden bij uitkering voor 80% in de heffing betrokken.
 • De werkgeversheffing van 16% voor inkomens boven € 150.000 blijft in 2014 bestaan.
 • De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt beperkt, maar minder dan het kabinet eerder had aangekondigd. Aanvankelijk zou de versobering in 2015 € 500 miljoen bedragen, maar dat wordt nu € 300 miljoen in 2015.
 • De regels voor de dga met een vrijgestelde beleggingsinstelling worden aangepast.

Auto’s

 • Vanaf 1 januari 2014 geldt een MRB-vrijstelling voor alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder, voor oldtimers op benzine van 26 jaar of ouder komt er een overgangsregeling met een kwarttarief over het hele jaar mits er in januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
 • De regelgeving buitenlandse kentekens wordt aanscherpt.

Accijnzen

 •  De accijnzen op diesel, LPG en op bier, wijn, overige alcoholische dranken gaan omhoog.
 •  De voorgenomen verhoging van de tabaksaccijns met 9 cent wordt uitgesteld tot 1 januari 2015 omdat er ‘grenseffecten’ zijn (Nederlanders kopen veel tabakswaren in de buurlanden).
 •  De verbruikersbelasting op limonade en vruchtensap stijgt.

Overig

 •  De integratieheffing btw wordt afgeschaft.
 •  In het kader van fraudebestrijding krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om te controleren of iemand terecht of onterecht een toeslag krijgt. Ook kunnen mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij een aanvraag voor een toeslag, worden beboet.
 • De fiscale ouderenkortingen vervallen in 2015. In plaats daarvan krijgen ouderen een zogeheten ‘kop’ op de zorgtoeslag.