Archives for 2013

Eigenwoninglening zelf geregeld? Informeer de Belastingdienst

Nieuwsbericht 17 oktober 2013

 

Eigenwoninglening zelf geregeld? Informeer de Belastingdienst

Als u een lening voor uw eigen woning bij uw eigen BV of bij bijvoorbeeld een familielid hebt afgesloten bent u verplicht hiervan melding te doen aan de Belastingdienst.
Deze verplichting geldt voor leningen die zijn afgesloten na  1 januari 2013 en waarvoor u de rente in aftrek wilt brengen. Voor een na deze datum afgesloten hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal door middel van annuiteiten volledig wordt afgelost.

De Belastingdienst wil kunnen controleren of de lening voor de eigen woning die u heeft afgesloten bij een familielid of de eigen BV wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden.
De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier op haar website beschikbaar gesteld:  de “Opgaaf lening eigen woning”.

Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al voor 1 januari 2013 heeft afgesloten of bij oversluiting van een oude hypotheek, dan is een melding niet nodig.

Sluit u dit jaar een (hypothecaire) lening af bij een familielid of uw eigen BV dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014. Hou hier rekening mee als u uitstel heeft voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
Een wijziging van de lening moet binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond, worden doorgegeven.

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?

Nieuwsbericht 19 september 2013

IBAN: heeft u al maatregelen genomen?


De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number).IBAN is een lang(er) rekeningnummer dan u gewend bent, dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. Dit is best even wennen. Voor bedrijven meer dan voor consumenten.
Na 1 februari 2014 zijn de huidige rekeningnummers niet meer te gebruiken, u zult dus voor die tijd de nodige maatregelen genomen moeten hebben.
Een en ander heeft consequenties voor de administratie van uw bedrijf. Bij incassoprocessen veranderen de termijnen voor een eenmalige incasso en de doorlopende machtigingen. Ook de Europese incassoregels wijzigen.
Uw softwarepakketten en facturatiesystemen zullen moeten worden aangepast
Uw nieuwe rekeningnummer moet op tijd op uw briefpapier of andere communicatiemiddelen vermeld staan.
Op de website www.overopIBAN.nl vind u de nodige informatie. Op diverse websites, zoals www.iban-converteren.nl of www.ibanbicservice.nl kunt u rekeningnummers omzetten en opzoeken.

Belastingplan 2014

Nieuwsbericht 18 september 2013

 

Belastingplan 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat dit jaar uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2013.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Algemeen

 • De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 stijgt met € 99.
 • De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting voor een alleenverdiener aan een niet-verdienende partner, de “aanrechtsubsidie” wordt verder beperkt, met 5% per jaar.
 • Het maximum van de arbeidskorting gaat in 2014 met € 374 omhoog, oplopend tot € 836 in vier jaar. Maar de arbeidskorting wordt voor de hogere inkomens (meer dan 225% van het minimumloon) in drie jaar afgebouwd naar nul.
 • De belastingschijven worden niet aangepast aan de inflatie.
 • Het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 2014 met 0,5%-punt per jaar omlaag; ter compensatie wordt de derde schijf (42%-tarief) verlengd met enige honderden euro’s.
 • De belastingvrije schenking die verband houdt met de eigen woning van ouders aan kinderen gaat per 1 oktober 2013 omhoog naar € 100.000, de verhoging geldt tot 1 januari 2015. Ook wordt in die tijd de leeftijdsbegrenzing (leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen) losgelaten. Schenkingen ter aflossing van de restschuld vallen onder de faciliteit.
 • Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 per onderhandse akte plaatsvinden
 • De keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen wordt herzien.
 • Het verlaagde btw-tarief voor renovatie loopt op 1 maart 2014 af.

Ondernemers

 • De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de “subsidieregeling praktijkleren”.
 • Het budget van de RDA-regeling wordt teruggebracht, maar het percentage wordt verhoogd tot ongeveer 60%; de budgetten van de EIA, MIA en Vamil gekort. De drempelbedragen van de EIA, MIA en Vamil worden verhoogd tot € 2.500.
 • De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verruimd tot € 250.000, het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd naar 35%. Ook komt er de mogelijkheid voor een jaaraanvraag en komen er ruimere verrekeningsmogelijkheden.
 • Het percentage van de belastingrente wordt voor de Vpb vanaf 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%.
 • De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Bestaande stamrechten worden bij uitkering voor 80% in de heffing betrokken.
 • De werkgeversheffing van 16% voor inkomens boven € 150.000 blijft in 2014 bestaan.
 • De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt beperkt, maar minder dan het kabinet eerder had aangekondigd. Aanvankelijk zou de versobering in 2015 € 500 miljoen bedragen, maar dat wordt nu € 300 miljoen in 2015.
 • De regels voor de dga met een vrijgestelde beleggingsinstelling worden aangepast.

Auto’s

 • Vanaf 1 januari 2014 geldt een MRB-vrijstelling voor alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder, voor oldtimers op benzine van 26 jaar of ouder komt er een overgangsregeling met een kwarttarief over het hele jaar mits er in januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
 • De regelgeving buitenlandse kentekens wordt aanscherpt.

Accijnzen

 •  De accijnzen op diesel, LPG en op bier, wijn, overige alcoholische dranken gaan omhoog.
 •  De voorgenomen verhoging van de tabaksaccijns met 9 cent wordt uitgesteld tot 1 januari 2015 omdat er ‘grenseffecten’ zijn (Nederlanders kopen veel tabakswaren in de buurlanden).
 •  De verbruikersbelasting op limonade en vruchtensap stijgt.

Overig

 •  De integratieheffing btw wordt afgeschaft.
 •  In het kader van fraudebestrijding krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om te controleren of iemand terecht of onterecht een toeslag krijgt. Ook kunnen mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij een aanvraag voor een toeslag, worden beboet.
 • De fiscale ouderenkortingen vervallen in 2015. In plaats daarvan krijgen ouderen een zogeheten ‘kop’ op de zorgtoeslag.

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Nieuwsbericht 28 augustus 2013

 

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Als u aan personeel een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie.
 • U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door ons moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie.
  U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

  • de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
  • de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
  • gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
  • Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
  • een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
  • verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen
  • ontslag

 

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

Deze nieuwe voorbeeldafspraak kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst, of u kunt deze opvragen bij t.glas@hoenderdos.nl.

 

LET OP: deze voorbeeldovereenkomst ziet niet op gevallen waarin een “Verklaring geen privégebruik auto” is afgegeven

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013

Nieuwsbericht 26 augustus 2013

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013
Als u als ondernemer belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, kunt u de aan u in rekening gebrachte BTW in uw aangifte als voorbelasting in aftrek brengen.
Dit geldt echter alleen voor de Nederlandse B TW die aan u in rekening is gebracht.

Als aan u BTW uit een andere EU-lidstaat in rekening is gebracht, kan deze BTW niet in de reguliere aangifte worden teruggevraagd.
Er dient een apart verzoek te worden ingediend. U kunt dit doen via de portal van de Nederlandse Belastingdienst. U hebt hiervoor inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/).
Let op, dit zijn niet dezelfde inloggegevens als die voor het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

Het verzoek om teruggaaf van buitenlandse BTW over 2012 dient vóór 1 oktober 2013 te zijn ingediend. De Belastingdienst zend de verzoeken door naar de betreffende EU-lidstaat. Als het verzoek niet tijdig wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid dat het niet in behandeling wordt genomen door het betreffende EU-land.

Vanzelfsprekend kunnen wij het verzoek ook voor u doen, stuur u dan even een mailtje naar t.glas@hoenderdos.nl. Ook voor ander belastingadvies helpen wij u graag vanuit ons kantoor in Zaandam.